دانلود داده های نوسان پذیری غیرسیستماتیک،شتاب یا مونتوم،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود داده های نوسان پذیری غیرسیستماتیک،شتاب یا مونتوم،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود داده های نوسان پذیری غیرسیستماتیک،شتاب یا مونتوم،اندازه شرکت و  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در فایل اکسل حاضر داده های مربوط به متغیرهای زیر تهیه شده است:

- نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام(IVOL)

- شتاب یا مومنتوم(MOM)

- اندازه شرکت(SIZE)

- نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BM)

تعداد نمونه های مورد بررسی: 107 شرکت

دسته بندی: داده های آماری

تعداد نمونه ها: 107 شرکت که به روش غربالگری به دست آمده اند


دسته:

دانلود داده های نوسان پذیری غیرسیستماتیک،شتاب یا مونتوم،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید آنلاین