تحقیق کلاسی درباره سیاست ها و استراتژی های شرکت سایپا

تحقیق کلاسی درباره سیاست ها و استراتژی های شرکت سایپا

تحقیق کلاسی درباره سیاست ها و استراتژی های شرکت سایپا

تحقیق کلاسی درباره سیاست ها و استراتژی های شرکت سایپا در 5 صفحه و با فرمت قابل ویرایش با توضیحات جامع و کامل برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

بخش هایی از تحقیق:

فلسفه و نگرش

گروه خودروسازی سایپا فلسفه و نگرش خود را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان، رهبری هزینه رقابتی، دستیابی به برند برتر ایرانی و کمینه سازی ریسك در سرمایه گذاری، بنا نموده است. این فلسفه در قالب برنامه راهبر تشریح و اجرا می گردد.

رشد متوازن و مستمر گروه سایپا از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر می دارد. این گروه رشد متوازن را در دو حوزه زیر مورد توجه قرار داده است:

 توسعه کسب و کار

 منابع انسانی

ارزش پایدار برای ذینفعان

گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:

 ایجاد ارزش پایدار در زنجیرة صنعت خودرو

 ایجاد و توسعه فرصت برای مشتریان

 ایجاد منافع پایدار برای سهامداران

 ایجاد منافع پایدار برای کارکنان

هزینه رقابتی

گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:

 مدیریت بهای تمام شده

 صرفه جویی در مقیاس

 استفاده از روشهای نوین تامین منابع مالی


دسته بندی: تحقیق و پروژه

تعداد صفحات: 5

قیمت: 5300

فرمت: word و pdf

دسته:

تحقیق کلاسی درباره سیاست ها و استراتژی های شرکت سایپا

خرید آنلاین