دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

چکیده

دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خالل سرمایه فکری برای سازمان ها و کشورها است.به همین جهت موضوع سرمایه فکری از مباحث مهم و پراهمیت در سنجش سرمایه های یک جامعه یا سازمان اجتماعی به شمار می رود. شمار زیادی از سازمان ها با نیاز روزافزون به داشتن خالقیت،مزیت رقابتی و انعطاف پذیری متهورانه روبرو هستند.نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است، مسئولیت بسیار سنگینی در بازارهای پولی و مالی کشور دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط پر تالطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات قابل ارائه خود هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات در بانکهای تجاری دولتی شهر زنجان انجام گردید. این پژوهش از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی _ همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مشتریان بانکهای تجاری دولتی شهر زنجان می باشد. نمونه گیری با روش طبقه ای با تخصیص متناسب بوده و 768 نفر انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بوده که اعتبار و پایایی آن به روش علمی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش رابطه معنی دار بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات در بین بانکهای تجاری مورد بررسی را تایید کرد همچنین رابطه معنی دار سرمایه انسانی با کیفیت خدمات، سرمایه ساختاری با کیفیت خدمات و سرمایه ارتباطی)مشتری( با کیفیت خدمات نیز مورد تأیید قرار گرفت.

دسته بندی: مقاله

تعداد صفحات: 27

نویسنده/گان: دکتر رضا پیرایش،حمید رحمانی سریاست،صالح عبادی لمر،محسن پاشایی

نوع مقاله: کنفرانس - سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - دانشگان شهید بهشتی

سال انتشار: 1395

قیمت: 2600


دسته:

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده در بانک های تجاری دولتی شهر زنجان

خرید آنلاین