دانلود مقاله تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان

دانلود مقاله تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان

دانلود مقاله تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان

چكيده

رهبــري تحــول آفــرين اســاس و شــالوده اي بــراي تغييرات بلنـد مـدت سـازماني اسـت كـه دسترسـي بـه اهـداف بـالاتري را بــراي نظــام ســازماني ميسر ميسازد.رهبران تحول آفرين،اثربخشــي را به كــارايي تــرجيح مــي دهنــد و ســعي مـي كننــد بـا توجـــه بـــه روحيــات خـــود وكاركنـــان،از منابع سازماني بهره مند شوند.. در مقاله حاضر پيرامون تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان سـخن بـه ميـان رفتـه اسـت. رهبران تحول گرا مي توانند به طراحي فرايندهاي كنترلي هر بخش سازمان با مشاركت و كمك كاركنان همان بخش اقدام كنند،رهبران تحول آفرين در جايگاه مديريت سازمان مي بايست از عملكرد مختلف سازمان تحت مديريت خود آگاهي داشته باشند تا نيازهاي مختلف خـود در حـوزه هـاي اجرايـي و اطلاعـاتي را مطالبه و قسمتها را مورد ارزيابي قرار دهند. رهبران تحول آفرين بايد همواره نسبت به ارزيابي اين حوزه از سازمان خود اقدام كنند و در جهـت تقويـت، بهبـود مستمر و رفع نقاط ضعف آن بكوشند.بازنگري دوره اي فرايند هاي كنترلي مي تواند به افزايش اثربخشي فرايندهاي كنترلي كه توسط رهبران كاريزمـا بـه كـار گرفته مي شود كمك كند. تــلاش بــراي سالم ســازي فضــاي ســازماني از طريــق نظــارت دقيــق بــر رفتارهــاي اداري و روش هــاي كار، به عنــوان يكـــي از راه حـــل هاي مؤثــر شــناخته شــده اســت كه رهبران كاريزما مي توانند يرگزينند.اين رهبران مي توانند از طريـق پيـاده سـازي كنتـرل هـاي داخلي به سلامت اداري در سازمان خود كمك كنند.رهبران كاريزما مي توانند از طريق تقويت سيسـتم كنتـرل داخلـي، حـداكثر اسـتفاده ممكـن را از منـابع سازماني در راستاي دستيابي به اهداف سازماني داشته باشند. كنترل هاي داخلــي موجــب تمركــز مديريــت تحول گراي ســازمان در راســتاي پيشــرفت نتايــج بامعنــي و متمركــز، ايجــاد رويه هــاي مناســب جهــت جلوگيــري از زيان هــاي عملياتــي در ســازمان و حركــت در راســتاي هماهنگـــي، ســازمان دهي و هموارســازي بهــره وري عمليــات ســازمان مي شــود.

دسته بندی: مقاله

نویسنده/گان: دکتر ضا پیرایش،صالح عبادی لمر

کلیدواژه ها: رهبری تحول آفرین,پیشبرد مؤثر,کنترل داخلی

نوع مقاله: همایشی - دومین همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در علوم مدیریت و حسابداری - تهران

سال انتشار: 1393

قیمت: 2600

تعداد صفحات: 12

فرمت مقاله: pdf

مناسب و کاربردی برای استفاده دانشجویان مدیریت


دسته:

دانلود مقاله تأثير رهبري تحول آفرين بر پيشبرد موثر كنترل هاي داخلي در سازمان

خرید آنلاین