دانلود پرسشنامه تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود به یادسپاری پیام‌های تبلیغاتی

دانلود پرسشنامه تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود به یادسپاری پیام‌های تبلیغاتی

دانلود پرسشنامه تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود به یادسپاری پیام‌های تبلیغاتی

پرسشنامه تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود به یادسپاری پیام‌های تبلیغاتی دارای 24 سؤال و براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد.

تعداد مؤلفه های مورد بررسی: 6

مولفه های مورد بررسی:

ابعاد بازاریابی حسی:

- حواس پنجگانه= 4 سؤال

- احساس= 4 سؤال

- عمل= 4 سؤال

- فکر کردن= 4 سؤال

- رابطه = 4سؤال

و متغیر وابسته:

- به یاد سپاری پیام های تبلیغاتی= 4 سؤال

دسته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 24

منبع: دارد

قیمت: 5300

مناسب برای استفاده دانشجویان مدیریت


دسته:

دانلود پرسشنامه تأثیر ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود به یادسپاری پیام‌های تبلیغاتی

خرید آنلاین