دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(محقق ساخته از طریق مطالعه منابع مختلف)

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(محقق ساخته از طریق مطالعه منابع مختلف)

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(محقق ساخته از طریق مطالعه منابع مختلف)

پرسشنامه سبک های رهبری دارای 15 سوال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت می باشد.

دستته بندی: پرسشنامه

تعداد سؤالات: 15

قیمت: 5300

فرمت: قابل ویرایش - word

پرسشنامه حاضر محقق ساخته می باشد.


دسته:

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی(محقق ساخته از طریق مطالعه منابع مختلف)

خرید آنلاین