دانلود پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی,فردی,فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

دانلود پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی,فردی,فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

دانلود پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی,فردی,فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی،فردی،فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دسته بندی: مدیریت

تعداد سؤالات: 28

تعداد گویه ها: 5

مولفه هایی مورد بررسی:

عوامل مدیریتی: 5 سؤال

عوامل فردی: 6سؤال

عوامل فرهنگی: 5سؤال

عوامل محیطی: 6سؤال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت: 6سؤال

منبع پرسشنامه:

جعفری, مصطفی،حمید رحمانی سریاست و صالح عبادی لمر، ۱۳۹۴، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در تبیین اثر متغیرهای مدیریتی،فردی،فرهنگی ومحیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS مطالعه موردی: شرکت بیمه البزز استان گیلان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی


دسته:

دانلود پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی,فردی,فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت(به همراه منبع)

خرید آنلاین