دانلود پرسشنامه تبیین اثر ارتباطات میان شخصی،کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی گری وفاداری

دانلود پرسشنامه تبیین اثر ارتباطات میان شخصی،کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی گری وفاداری

دانلود پرسشنامه تبیین اثر ارتباطات میان شخصی،کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی گری وفاداری

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد

پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد.

پرسشنامه اثر رتباطات میان شخصی،کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجیگری وفاداری دارای 25 سؤال و برگرفته از مقاله ای با همین عنوان از جعفری و همکاران 1394 می باشد

تعداد گویه ها: 25 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت

مؤلفه های مورد بررسی

  • ارتباطات میان شخصی = 5 سؤال

  • کیفیت خدمات = 5 سؤال

  • ارزش درک شده = 5 سؤال

  • وفاداری = 5 سؤال

  • تبلیغات دهان به دهان = 5 سؤال

دسته بندی: مدیریت 

قیمت: 5300

منبع:جعفری،مصطفی،حمید رحمانی سریاست و صالح عبادی لمر.(1394).رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در تبیین اثر متغیرهای مدیریتی،فردی،فرهنگی ومحیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS مطالعه موردی: شرکت بیمه البزز استان گیلان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران،دانشگاه شهید بهشتی.


دسته:

دانلود پرسشنامه تبیین اثر ارتباطات میان شخصی،کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی گری وفاداری

خرید آنلاین