دانلود پرسشنامه تاثیر ارزش های فرهنگی بر عملیات مدیریت منابع انسانی

دانلود پرسشنامه تاثیر ارزش های فرهنگی بر عملیات مدیریت منابع انسانی

دانلود پرسشنامه تاثیر ارزش های فرهنگی بر عملیات مدیریت منابع انسانی

مشخصات پرسشنامه تاثیر ارزش های فرهنگی بر عملیات مدیریت منابع انسانی 

دسته بندی: مدیریت

تعداد گویه ها: 24

طیف اندازه گیری: 5 گزینه ای لیکرت

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد 

منبع: دارد - پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعات منبع: رنگریز،حسن،.ولی مقدم زنجانی،محمد،.تراب زاده،عبدالله.(1388).رابطه ارزش هاي فرهنگی با عملیات مدیریت منابع انسانی،مؤسسه عالی بانکداری ایران

 قیمت: 5300 

قابل استفاده برای دانشجویان رشته مدیریت


دسته:

دانلود پرسشنامه تاثیر ارزش های فرهنگی بر عملیات مدیریت منابع انسانی

خرید آنلاین