دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر مورد استفاده قرار می گیرد.

سازنده آن سازمان بهداشت جهان با همکاری 15 مرکز بین المللی سال 1989 است.

تعداد آن سوالات 24 سوال در قالب 4 حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند.بنابراین پرسشنامه در مجموع 26 سوال دارد که دارای حیطه های زیر است:

پرسشنامه کیفیت زندگی دارای 4 زیر مقیاس در حیطه های زیر است:

  • حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی)

  • حیطه روانشناختی

  • حیطه روابط اجتماعی

  • حیطه محیط زندگی

نحوه اجرا خوداجرا است.

نحوه نمره گذاری: نمرۀ هر گویه در دامنه‌ای از(1 تا 5) بترتیب اصلا،کم،متوسط،زیاد و کاملا و یا خیلی ناراضیم،راضی نیستم،نسبتاً ناراضیم،راضیم، کاملاً‌ راضیم™ شبیه به آنها مقرار می گیرد.

– حیطه سلامت جسمانی(فزیکی) جمع نمرات سوال های 3،4،10،15،16،17،18

– حیطه روانشناختی کیفیت زندگی جمع نمرات سوال های 26-19-11-7-6-5

– حوزه روابط اجتماعی جمع نمرات سوال های 22-21-20

– حیطه محیط و وضعیت زندگی از جمع نمرات 8-9-12-13-14-23-24-25

– لازم به ذکر است که سؤال‌های 3 و 4 و 25 به ‌صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.

نحوه تفسیر: باید توجه داشته باشید جهت تفسیر درست این مقیاس باید نسخه کوتاه ،نمرات آن را به نسخه بلند باید تبدیل کرد و سپس میزان کیفیت زندگی در هر حیطه از صفر تا 100 طبق جدول زیر مورد تفسیر قرار دهید،ضمناً حداقل نمره هر حیطه حداقل چهار است و بر این اساس جمع نمرات خام هر حیطه در عدد4 ضرب می شود.

در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در 15 مرکز بین‌المللی این سازمان انجام شده، ضریب آلفای کرونباخ بین 0/73 تا 0/89 برای خرده مقیاس‌های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است.

در ایران نیز نصیری (1385) برای پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی با فاصله سه هفته‌ای،تنصیفی و آلفای کرونباخ استفاده کرد که به ترتیب برابر با 0/67، 0/87 و 0/84 بود.

همچنین پایایی مقیاس کیفیت زندگی را رحیمی‌(1386) سنجیده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 0/88،برای سلامت جسمی 0/70 و برای سلامت روانی 0/77 و برای روابط اجتماعی 0/65 و برای کیفیت محیط زندگی برابر با 0/77 گزارش کرده است.

نصیری(1385) به منظور تعیین روایی مقیاس از روش روایی همزمان استفاده کرد و رابطه نمره کل آزمون و خرده مقیاس‌های آن را با نمره کل و خرده مقیاس‌های پرسشنامه سلامت عمومی از طریق ضریب هم‌بستگی سنجید.

در پژوهش حاضر برای تعیین روایی از همبستگی نمره کلی هر بعد با تک تک سؤال‌های تشکیل دهنده آن بعد استفاده شد.

دامنه ضریب‌های همبستگی به‌دست آمده از 0/45 تا 0/83 بود و همه ضریب‌ها در سطح 0/01 معنادار بودند.هر گویه نیز بیشترین همبستگی را با بعد مربوط به خود داشت.

در تحقیق یوسفی و صفری(1388) برای تعیین روایی از همبستگی نمره کلی هر بعد با تک تک سؤال‌های تشکیل دهنده آن بعد استفاده شد.

دامنه ضریب‌های هم‌بستگی به‌دست آمده از 0/45 تا 0/83 بود و همه ضریب‌ها در سطح 0/01 معنادار بودند. هر گویه نیز بیشترین همبستگی را با بعد مربوط به خود داشت.

دسته بندی: مدیریت – بازاریابی

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشاسی ارشد 

قیمت: 6300 

تعداد سؤالات: 26 سؤال

منبع: دارد


دسته:

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

خرید آنلاین